Великобудищанська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Гадяцької районної ради Полтавської області

Меню сайту
Форма входу
Пошук

Виробничі та трудові відносини

  РОЗДІЛ ІІ. Виробничі та трудові відносини

  Адміністрація зобов’язується:
1. Забезпечити ефективну діяльність Великобудищанської спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів (далі школи), виходячи з фактичних обсягів фінансування, та раціональне використання позабюджетних коштів для підви-щення результативності роботи школи, поліпшення становища працівників.
2. Забезпечити розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази школи, створення оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу.
3. Застосувати засоби матеріального і морального стимулювання якісної праці, раціонального використання наяв-ного обладнання, технічних засобів навчання і т.п.
4. Здійснювати прийняття на роботу нових працівників лише у випадках забезпечння повної продуктивної зайнятості працюючих і якщо не прогнозується їх вивільнення на підставі п.1 ст.40 КЗпП України.
5. Забезпечити протягом одного року реалізацію працівниками переважного права на укладення трудового дого-вору у разі повторного прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації (ст. 42-1 КЗпП України).
6. Не застосовувати контрактну форму трудового договору крім випадків, коли сам працівник виявив бажання працювати за контрактом і за умови наявності фінансової бази.
7. Відповідно до заявок забезпечити працевлаштування в установах освіти випускників педагогічних навчальних закладів за отриманою спеціальністю, уклавши з ними безстроковий трудовий договір та установивши їм на-вчальне навантаження в обсязі не нижче кількості годин на ставку заробітної плати.
8. Забезпечити наставництво над молодими спеціалістами, сприяти їх адаптації в колективі та професійному зростанню.
9. До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором роз’яснити під розписку його права, обов’язки, інформувати про умови праці, права на пільги і компенсації за роботу в особливих умовах відповідно до чинного законодавства і даного колективного договору.
10. Залучати до викладацької роботи:
- керівних, педагогічних працівників школи;
- працівників інших підприємств, установ, організацій на умовах погодинної оплати;
 лише за умови забезпечення штатних педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку.
11. Звільнення працівників за ініціативою адміністрації здійснювати за попереднім погодженням з профспілковим комітетом згідно з чинним законодавством.
12. Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скорочення обсягу роботи здійснювати лише після закінчення навчального року.
13. У термін, визначений працівником, за його власним бажанням розривати з ним трудовий договір (в тому числі строковий), якщо в установі не виконується законодавство про охорону праці, умови колективного договору з цих питань з виплатою відповідної вихідної допомоги (ст.. Закону України «Про охорону праці»).
14. Протягом 2-х днів з часу одержання інформації доводити до відома членів трудового колективу нові нормативні документи стосовно трудових відносин, організації праці, роз’яснювати їх зміст, права та обов’язки працівників. 
15. Запровадження, зміну та перегляд норм праці проводити за погодженням з профспілковим комітетом.
16. Забезпечити гласність всіх заходів щодо нормування праці, роз’яснення працівникам причин перегляду норм праці та умов застосування нових норм.
17. Про запровадження нових норм чи зміну чинних норм праці повідомляти працівників не пізніше як за 2 місяці до їх запровадження.
18. Забезпечити своєчасне (не рідше одного разу на п’ять років) підвищення кваліфікації педагогічних працівників, гарантуючи їм при цьому відповідні пільги, компенсації згідно з чинним законодавством (збереження середньої заробітної плати, оплата вартості проїзду, виплата добових, стипендії).
19. Розподіл навчального навантаження здійснювати за погодженням з профкомом. Попередній розподіл навчального навантаження на наступний навчальний рік проводити в кінці поточного навчального року, про що повідомляти працівників невідкладно.
20. Включати представника профкому до складу тарифікаційної та атестаційної комісій. 
21. Режим роботи, графіки роботи, розклад уроків затверджувати за погодженням з профспілковим комітетом.
22. При складанні розкладу навчальних занять забезпечити оптимальний режим роботи
- для жінок, що мають двох і більше дітей віком до 10 років;
- для тих, хто поєднує роботу з навчанням.
23. Вільний від навчальних занять день для методичної роботи надавати керівникам методоб’єднань і вчителям, що мають навантаження в об’ємі 18 год., іншим працівникам, в т.ч. похилого віку, виходячи з умов.
24. Не допускати відволікання педагогічних працівників від виконання ними професійних обов’язків (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством).
25. Залучати працівників до роботи в надурочний час, як виняток, лише з дозволу профкому з оплатою її у відповідному розмірі.
26. У разі запровадження чергування в установі завчасно узгоджувати з профспілковим комітетом графіки, поря-док і розміри компенсації.
27. Залучати на роботу окремих працівників у вихідні (неробочі) дні лише у виняткових випадках за їх згодою і за погодженням з профспілковим комітетом.
28. Компенсувати роботу у святковий, неробочий день згідно з чинним законодавством (можна встановлювати більш високі компенсації за рахунок коштів установи).
29. Графік щорічних оплачуваних відпусток затверджувати за погодженням з профспілковим комітетом не пізніше 5 січня (наприклад, 5 січня поточного року) і доводити до відома працівників.
30. Повідомляти працівника про дату початку відпустки не пізніше ніж за 2 тижні до встановленого графіком терміну (стаття 10 Закону України « Про відпустки»).
31. На вимогу працівників переносити щорічну відпустку на інший, ніж це передбачено графіком, період у випадках:
- порушення терміну повідомлення працівника про час надання відпустки;
- несвоєчасної виплати заробітної плати за період відпустки, тобто не пізніше ніж за три дні до початку відпустки (ст.. ст.. 10,21 Закону України «Про відпустки»).
32. У випадку поділу відпустки на частини за бажанням працівника основну безперервну частину відпустки надавати у розмірі не менше 14 календарних днів. Невикористану частину відпустки надавати педагогічним працівни-кам у канікулярний період (п.4 постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №346). Перенесення щорічної відпустки здійснювати у порядку передбаченому ст. 11 Закону України «Про відпустки».
33. За бажанням працівника виплачувати йому грошову компенсацію за частину щорічної відпустки (при умові, що тривалість фактично наданих працівникові щорічної і додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 кален-дарних дні).
34. Надавати відпустку (або її частину) керівникам та педагогічним працівникам протягом навчального року у зв’язку з необхідністю санаторно-курортного лікування (постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №346).
35. Надавати особам, які працюють на умовах неповного робочого часу, в т.ч. тим, хто перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, щорічну основну відпустку повної тривалості.
36. Тривалість додаткових оплачуваних відпусток встановлювати згідно з чиинним законодавством, іншими нор-мативними актами і цим колективним договором понад тривалість основної оплачуваної відпустки згідно з додат-ком №1 (ст.8 Закону України «Про відпустки», накази Міністерства праці та соціальної політики України №7 від 1 жовтня 1997 року та №18 від 5 лютого 1998 року; лист Міністерства освіти України від 11 березня 1998 року №1/9-96).
37. Надавати щорічні додаткові відпустки за підвищене нервово-емоційне та інтелектуальне навантаження, роботу в умовах підвищеного ризику для здоров’я (до 7 днів) (додаток №7)
38. Жінкам, які працюють і мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда та одиноким матерям, за їх бажанням щорічно надавати додаткову оплачувану відпустку тривалістю 7 календарних днів. Відпустку такої ж тривалості надавати жінкам, які всиновили дітей, батькам, які виховують дітей без матерів (в тому числі і у разі тривалого їх перебування у лікувальному закладі), особам, які взяли під опіку дітей.
39. За рахунок власних коштів установи надавати оплачувані відпустки у випадках:
- особистого шлюбу – 3 дні;
- при народженні дитини – 2 дні;
- шлюбу дітей – 3 дні;
- смерті близьких – 3 дні.
40. Не пропонувати відпустку з частковим збереженням заробітної плати вагітним жінкам, особам, в сім’ях яких немає інших годувальників, членам багатодітних сімей.
41. Відкликання працівника із щорічної відпустки можливе лише за його згодою у випадках, передбачених чинним законодавством (ст.12 Закону України «Про відпустки»). 
42.Забезпечити дотримання працівниками трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку. Сприяти створенню в колективі здорового морально-психологічного мікроклімату. 
43. Запобігати виникненню індивідуальних та колективних трудових конфліктів, а у разі виникнення забезпечити їх вирішення згідно з чинним законодавством. 45. Забезпечити необхідні умови для ефективної роботи комісії по розгляду індивідуальних трудових спорів. Створити комісію по узгодженню спірних питань. (додаток 1)  
   
  Профком забов’язується:  
1. Роз`яснювати членам трудового колективу зміст нормативних доку- ментів, щодо організації праці, їх права і обов`язки.
2. Сприяти дотриманню трудової дисципліни та правил внутрішнього трудового розпорядку.
3. Забезпечувати постійний контроль за своєчасним введенням в дію нормативних документів з питань трудових відносин, організації, нормування праці, розподілення навчального навантаження.
4. Активно і в повній мірі реалізовувати права, надані йому відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України (з урахуванням змін і доповнень, внесених згідно з листом Міністерства освіти України від 18.04.94р. №1/9-88).
5. Сприяти упередженню виникнення трудових конфліктів.
   
Сторони угоди домовились про наступне:
- встановити в школі шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем в неділю;
- надавати відпустки без збереження заробітної плати або з частковим її збереженням лише за наявності особистої заяви працівника.

Календар
«  Грудень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Гаряча лінія 1
Гаряча лінія 2