Великобудищанська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Гадяцької районної ради Полтавської області

Меню сайту
Форма входу
Пошук

Охорона праці

Розділ V. Охорона праці

  Обов’язки адміністрації:  
1. Здійснює державну політику в галузі охорони праці на принципах пріоритету життя і здоров’я працівників, повної відповідальності роботодавців за створення належних, безпечних і здорових умов праці, забезпечення су-цільного контролю за станом виробничого середовища.
2. Під час укладання трудового договору інформує працівника під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.
3. Забезпечує функціонування системи управління охорони праці для чого створює відповідну службу і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов’язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх додержання.
  Веде журнал обліку видачі на руки працівникам посадових обов’язків чи інструкцій з питань охорони праці.
4. Забезпечує створення на робочих місцях, в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів і охорони праці, безпечність технологічних процесів, машин, механізмів, обладнання та інших засобів, які використовуються в закладі.
5. Організовує розробку і затвердження проложень, інструкцій інших актів з охорони праці, що діють в межах закладу та встановлює правила виконання робіт і поведінки працівників і учнів на території закладу, в примі-щеннях, на робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечує безкоштовно працівників нормативно-правовими актами та літературою з охорони праці.
6. Забезпечує поряд з іншими джерелами фінансування, фінансування профілактичних заходів з охорони праці, спрямованих на виконання загальнодержавних, галузевих та регіональних програм, поліпшення стану безпеки, гігієни праці, на запобігання нещасних випадків та професійних захворювань, із розрахунку витрат на ці цілі на підприємствах, що утримуються за рахунок бюджету не менше 0,2% від фонду оплати праці. Забезпечує вико-нання заходів викладених в Угоді з охорони праці (додаток 5).
7. Організовує пропаганду безпечних методів праці та співробітництва з працівниками у галузі охорони праці, обладнавши для цього кабінет, куточки, стенди з охорони праці, укомплектувавши їх необхідними норматив-ними документами та літературою з цих питань.
8. Забезпечує належне технічне утримування будівель і споруд виробничого обладнання та устаткування, терито-рії підприємства, позначення та дотримання необхідних габаритів проходів, проїздів, розробку і затвердження плану безпечного руху автотранспорту на території закладу.
9. Забезпечує строге дотримання посадовими особами і інженерно-технічними працівниками вимог нормативних актів з охорони праці, технічної дисципліни, графіків планово-попереджуючих ремонтів, безперебійної роботи вентиляції, електромереж та опалювальної системи.
10. Забезпечує за кошти закладу фінансування та організацію проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів відповідної категорії працівників та щорічного обов’язкового медичного огляду віком до 21 року.
11. Під час прийняття працівників на роботу та в процесі роботи організовує навчання та інструктажі з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, правил поведінки у ра-зі виникнення аварій та правил протипожежної безпеки. Не допускає до роботи працівників, в тому числі поса-дових осіб, з якими не проведено навчання, інструктаж і перевірка їх знань з охорони праці.
12. Щорічно організовує проведення спеціального навчання та перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці з працівниками, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі.
13. Один раз в три роки організовує за участю профспілок проведення навчання і перевірку знань з працівниками, діяльність яких пов’язана з організацією безпечного ведення робіт чи навчання.
14. Здійснює атестацію робочих місць за умовами праці, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних, виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працівників, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому, по результатах якої встановлює пільги і компенсації за роботу в несприятливих умовах (доплат, додаткові від-пустки чи скорочення тривалості робочого тижня).
15. Зберігає за працівником місце роботи і середній заробіток на випадок відмови його від дорученої роботи, як-що створилась виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я, або людей, які його оточують, або для виробничого середовища чи довкілля.
Факт наявності такої ситуації за необхідності підтверджується спеціалістами з охорони праці закладу за участю представника профспілки, членом якої він є, а також страхового експерта з охорони праці.
16. Зберігає за працівником місце роботи і середній заробіток на час призупинення експлуатації, структурного підрозділу, участку тощо, окремого виробництва чи обладнання органами держнагляд охорони праці, службою охорони праці закладу, або за вимогами представника профспілки з питань охорони праці.
17. На випадок звільнення працівника за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавства про охорону праці, не додержується умов колективного договору з цих питань, виплатити йому вихідну допомогу в розмірі не менше тримісячного заробітку.
18. У разі неможливості повного усунення небезпечних і шкідливих для здоров’я умов праці повідомити про це відповідний орган державного нагляду за охороною праці, профспілкову організацію і працівників, здійснити заходи щодо звернення до зазначеного органу з клопотанням про встановлення необхідного строку для вико-нання заходів щодо приведення умов праці на конкретному виробництві чи робочому місці до нормативних вимог. Про прийняте держнаглядохоронпраці рішення, в тому числі встановлення іншого терміну щодо вико-нання вимог нормативних актів з охорони праці, терміново повідомити про це профспілковий комітет і праців-ників.
19. При виникненні нещасного випадку з працівником на виробництві організовує своєчасне його розслідування, збереження місця роботи (посаду) та середню заробітну плату на весь період до відновлення працездатності або до встановлення постійної втрати, професійної працездатності.
  У разі неможливості виконання потерпілим попередньої роботи провести його навчання і перекваліфікацію, а також працевлаштування відповідно до медичних рекомендацій.
20. Виходячи з економічних можливостей трудового колективу встановлює конкретні розміри одноразової допомоги працівникам, які отримали травми на виробництві без втрати професійної працездатності.
21. На роботах з шкідливими та небезпечними умовами праці, а також роботах, що пов’язані із забрудненням або тих, що здійснюються в несприятливих температурних умовах, працівникам безкоштовно видавати відповідно до норм:
- спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту;
- мило.
Не допускати до роботи осіб без використання необхідних засобів захисту.
22. У разі передчасного зношення засобів індивідуального захисту не з вини працівника, здійснює заміну їх за рахунок підприємства.
23. Компенсує працівнику всі витрати у випадку придбання ним самостійно спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.
24. Застосовує до працівників будь-які заохочення (подяку, грамоти, грошові виплати тощо) за активну участь та ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення рівня бепеки та поліпшення умов праці і навчання.
25. Проводить за свій рахунок навчання профспілкових активістів з питань охорони праці, вивільняє їх на визначений період від основної роботи зі збереженням середнього заробітку, забезпечує їх необхідними методични-ми матеріалами і літературою.

Спільні дії адміністрації і профспілкового комітету:
1. Розробка колективного договору.
2. Розробка щорічних заходів (угод з охорони праці).
3. Проведення оперативного адміністративно-громадського контролю стану, умов і охорони праці.
4. Розслідування нещасних випадків з працівниками, які трапились на виробництві з оформленням актів форми Н-1 і Н-5 та нещасних випадків невиробничого характеру, з оформленням актів НТ.
5. Врахувати як основні показники при підведенні підсумків роботи підрозділів стан охорони праці, культури, рівень виробничого травматизму, виконання працівниками нормативно-правових актів з охорони праці.
6. Проводити огляди-конкурси з питань охорони праці, здійснювати заохочення переможців на зборах трудового колективу.

Обов’язки профкому:
1. Здійснює громадський контроль за виконанням законодавства про охорону праці, організації безпечних умов праці, належних виробничих і санітарно-побутових умов, забезпечення окремих працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту.
2. Обирає на профспілкових зборах громадського інспектора з охорон праці. При необхідності на засіданні профкому призначається комісія з охорони праці.
3. Забезпечує громадського інспектора з охорони праці «Положенням про громадського інспектора з охорони праці», голову комісій «Положенням про комісію з охорони праці вироборчого органу первинної профспілкової організації» та іншими нормативно-правовими актами і літературою з охорони праці.
4. Спільно з райкомом (міськомом) профспілка організовує навчання громадського інспектора з охорони праці.
5. Розробляє план роботи профспілкового комітету і громадського інспектора (комісії) з охорони праці щодо здійснення громадського контролю за станом виконання законодавства про охорону праці.
6. У разі загрози життю та здоров’ю працівників вимагає від роботодавця негайного припинення робіт на робочо-му місці, виробничій дільниці та в інших структурних підрозділах або на підприємстві, в установі на час необ-хідний для усунення загрози життю або здоров’ю працівників.
7. Організовує збір пропозицій від трудових колективів, підрозділів, працівників з питань охорони праці, поліпшення умов праці на робочих місцях для включення їх до Угоди з охорони праці такого договору.
8. Бере участь в комісіях по перевірці знань працівників з питань охорони праці, в проведенні атестацій робочих місць за умов праці, в інших комісіях, які розглядають питання охорони праці та безпечної життєдіяльності за-кладу освіти.
9. При необхідності надає допомогу працівникові, який отримав травму на виробництві, підготовці матеріалів до суду, щодо відшкодування шкоди заподіяної працівникові внаслідок ушкодження здоров’я.
10. Здійснює заохочення громадського інспектора, членів комісії з охорони праці грамотами, грошовими преміями тощо.
11. Перевіряє стан виконання керівниками структурних підрозділів, кабінетів, майстерень, пропозицій громадського інспектора, комісій з охорони праці та здійснює заходи щодо їх виконання.
12. Виносить на розгляд зборів (конференцій) питанн про стан умов і охорони праці, виконання угоди з охорони праці та розділу «Охорона праці» в колективному договорі.
13. Надає безкоштовну консультацію працівникам щодо питання охорони праці, залучає до цього, при необхідності вищестоячі профспілкові органи.
14. Здійснює захист інтересів працівників при травмуванні їх на виробництві, не допускає безпідставного обвинувачення потерпілого.
15. Здійснює контроль за виконанням заходів розроблених комісією по розслідуванню нещасних випадків вироб-ничого та невиробничого характеру.

Календар
«  Грудень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Гаряча лінія 1
Гаряча лінія 2