Великобудищанська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Гадяцької районної ради Полтавської області

Меню сайту
Форма входу
Пошук

Статут школи

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Великобудищанська спеціалізована школа І-Ш ступенів Гадяцької районної ради Полтавської області (надалі – школа) є правонаступницею Великобудищанської загальноосвітньої сільськогосподарської середньої школи Гадяцького району Полтавської області.
1.2. Юридична адреса школи: вул. Миру, 32

с. Великі Будища

Гадяцького району

Полтавської області, 37320

тел. (05354) 56-1-40, 56-1-51.

1.3. Школа є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штамп, ідентифікаційний номер, бланки зі своєю назвою.
1.4. Засновником школи є Гадяцька районна рада. Засновник здійснює, фінансування школи, її матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює її статус та мікрорайон обов’язкового обслуговування, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування учнів. Школа безпосередньо підпорядковується відділу освіти Гадяцької райдержадміністрації.

1.5. Головною метою школи є забезпечення реалізації права громадян на загальну середню освіту, формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення, здобуття сільськогосподарських та робітничих професій, а також створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.
1.6. Головними завданнями школи є:

забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
виховання громадянина України;
виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і сві­тоглядних переконань;
виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших грома­дян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;
створення умов для отримання сільськогосподарських та робітничих про­фесій: водій автотранспортних засобів (категорія «С1», «С»), тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія «А1»), оператор комп’ютерного набору, оператор комп’ютерної верстки, секретар керівника (організації, підприємства, установи)  та інших.

1.7. Школа у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад та іншими законодавчими актами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, департаменту освіти і науки Полтав­ської облдержадміністрації, відділу освіти Гадяцької райдержадміністрації, рішеннями місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого са­моврядування та власним статутом.
1.8. Школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.
1.9. Школа несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

безпечні умови освітньої діяльності;
дотримання державних стандартів освіти;
дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, вироб­ничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними уго­дами;
дотримання фінансової дисципліни.

 Випускники школи одержують документи про освіту встановленого зразка та свідоцтво про здобуття сільськогосподарських, робітничих та інших професій.

1. 10. У школі визначена українська мова навчання і запроваджено інформаційно-технологічний профіль. Для учнів 1-9 класів передбачено допрофільне навчання, а для учнів 10-11 (12) класів профільне навчання. Допрофільна підготовка здійснюється з метою професійної орієнтації учнів, сприяння у виборі ними напрямку профільного навчання у старшій школі.
1.11. Школа має право:

користуватися пільгами, що передбачені державою;
проходити в установленому порядку державну атестацію;
визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником (засновником);
визначати варіативну частину робочого навчального плану;
в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
визначати контингент учнів;
спільно з вищими навчальними закладами, їх кафедрами або філіалами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;
створювати структурні підрозділи, формувати штатний розпис, встановлювати форми заробітної плати і матеріального заохочення в межах власного кошторису;
використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
запрошувати на роботу спеціалістів, у тому числі і закордонних, на договірних (контрактних) умовах;
бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з чинним законодавством України та власним статутом;
отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;
розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;
створювати на госпрозрахунковій основі суботні та недільні школи в Центрі творчих ініціатив, гуртки, секції, клуби, театри, студії, ансамблі, консультативні групи з різних навчальних предметів тощо;
укладати договори з вищими навчальними закладами, установами, фірмами про співробітництво та створення спільних підприємств;
організовувати і проводити на госпрозрахунковій основі конкурси, виставки, тематичні вечори, дискотеки, концерти, творчі зустрічі та брати участь в них;
організовувати посередницьку та видавницьку діяльність;
виконувати замовлення населення на послуги, пов'язані з доглядом малолітніх дітей, обслуговування пристарілих громадян, надання навчальних послуг на дому, прибирання приміщень тощо;
організовувати торгівельну діяльність, пов’язану із забезпеченням учнів та населення підручниками, навчально-художньою літературою, навчальним знаряддям, шкільною формою тощо;
виконувати науково-дослідні та інші роботи на замовлення підприємств, установ, організацій та громадян;
організовувати екскурсійну діяльність як в Україні, так і за її межами, як самостійно, так і у відповідності до укладених угод з українськими чи міжнародними партнерами;
отримувати фінансову та іншу підтримку туристично-пізнавальних програм для учнів та педагогів;
проводити освітню діяльність, пов’язану з наданням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до кваліфікованих робітників (на рівні державних вимог);
спрямовувати кошти загальноосвітнього закладу на будівництво або благоустрій соціально-побутових об'єктів;
здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт на основі договорів підряду чи господарським способом за погодженням із засновником;
встановлювати форму для учнів;
об’єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ і організацій як в Україні, так і за її межами.

1.12. У школі встановлюється мережа класів, груп продовженого дня, факультативів, тощо на основі встановлених кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття загальної середньої освіти.

У школі вводяться спецкурси та курси за вибором, що не суперечать чинному законодавству. Наповнюваність класів, груп, їх поділ на вивчення окремих предметів та курсів визначається робочим навчальним планом та рішенням органів управління освіти в межах виділеного бюджетного фінансування.

1.13. У складі школи створюються та функціонують методичні об’єднання: класних керівників, вчителів та вихователів початкових класів, природничо-математичного циклу, суспільно-гуманітарних дисциплін, технологічного профілю; психологічна служба, первинна дитяча організація «Веселка». Крім державного прапора в школі може бути шкільний прапор, герб (форма, розмір затверджуються на раді школи) та гімн, які не суперечать Конституції України.
1.14. Медичне обслуговування учнів (вихованців) та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником (власником) і здійснюються Гадяцькою центральною районною лікарнею.
Взаємовідносини школи з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

II. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Школа планує свою роботу самостійно відповідно до плану розвитку на п’ять років та плану роботи на навчальний рік. В плані розвитку відображаються найголовніші питання роботи школи, визначаються перспективи її розвитку.  
2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання. Робочий   навчальний   план   погоджується   на засіданні педагогічної ради, на засіданні ради   школи,   в   управлінні Держпродспоживслужби в Гадяцькому районі та  затверджується начальником відділу освіти.

     У  вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний), робочі навчальні плани профілюючих курсів.

     Режим роботи школи затверджує рада школи.

2.3.  Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники школи самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної літератури, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4.  Школа здійснює навчально-виховний процес за груповою формою навчання, обирає засоби і методи навчання та виховання у межах, визначених Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та власним статутом.

Індивідуальне навчання та екстернат у школі організовуються відповідно до Положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України.

2.5.  Зарахування учнів (вихованців) до школи здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

     До 1-го класу зараховуються, як правило, діти з 6 років, які досягли шкільної зрілості, що визначається за допомогою психодинамічного обстеження. Таке обстеження проводиться шкільною психологічною службою за критеріями, що визначаються Міністерством освіти і науки України.

     У разі потреби учень (вихованець) може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка. При цьому додаються відповідні документи про освіту (табель успішності, довідка або свідоцтво).

     Прийом учнів до профільних класів здійснюється на конкурсній основі відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України. Прийом учнів до інших класів здійснюється у будь-який час на підставі тих же документів.

     Перевага в зарахуванні до школи надається дітям, які проживають на тери­торії мікрорайону школи.

2.6.  У школі для учнів 1 – 9 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора школи на підставі заяви батьків (або осіб, які їх замінюють). Групи продовженого дня працюють кожного дня, крім суботи та неділі згідно навчального плану та інших нормативних документів.

2.7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються школою в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

     Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються виконанням навчальних програм з усіх предметів але не пізніше 1 липня наступного року.

     Поділ класів на групи на уроках з окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і  науки України та погодженими з Мінфіном.

     Навчальний рік поділяється на семестри.

2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).
2.9. За погодженням з районним відділом освіти райдержадміністрації з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю школи запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше як 30 календарних днів.

2.10. Тривалість уроків у школі становить: у першому класі - 35 хв.; у других –четвертих класах - 40 хв.; у п’ятих - одинадцятих класах - 45 хв. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

     Навчально-виховний процес здійснюється за різними формами: у вигляді уроків, лекцій, лабораторно-практичних та семінарських занять, диспутів, навчальних екскурсій тощо.

     Навчально-виховна робота поєднується з науково-методичною, науково-дослідницькою та експериментальною; поряд з традиційними методами і формами використовуються інноваційні технології навчання.

2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою школи і затверджується директором школи.

     Тривалість навчального тижня щорічно визначається радою школи, при умові дотримання санітарно-гігієнічних вимог і в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

     Тижневий режим роботи школи затверджується у розкладі навчальних занять. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у школі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань. Кількість і види цих занять щорічно визначаються при складанні робочого навчального плану.

2.12.Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначається вчителем відповідно до методичних рекомендацій, педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.13.У школі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів (вихованців), ведеться тематичний облік знань за 12-бальною або іншою системою оцінювання.

     У документі  про    освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів   у навчанні  за семестр, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.14. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.15. Оцінки з поведінки у школі виставляються за семестр і за рік. В основу визначення поведінки беруться «Критерії вихованості учнів», які затверджуються радою школи. У документ про освіту оцінка з поведінки не виставляється.

2.16. Порядок переведення і випуску учнів школи визначається діючою  Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України.

2.17. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики та природознавства.

2.18.Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається діючим Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти і науки.

2.19.Учням, які закінчили певний ступень навчання у школі, видається відповідний документ про освіту:

по закінченню початкової школи - табель успішності;
по закінченню основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту;
по закінченні школи - атестат про повну загальну середню освіту.

2.21.3а високі успіхи в навчанні учні 1-8, 10 (11) класів нагороджуються похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а випускники школи - похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями – золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні».

     Особам, які закінчили основну школу з навчальними досягненнями високого рівня (10, 11, 12 балів), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту особливого зразка.

     Особам нагородженим золотою або срібною медалями, згідно з постановою Кабінету Міністрів України видається документ про повну загальну середню освіту особливого зразка.

2.22. Школа може реалізовувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі за переліком затвердженим Кабінетом Міністрів України.

2.23.  В кінці кожного навчального року проводиться трудова навчально-виробнича практика з урахуванням технологічного профілю навчання, терміни якої визначаються радою школи.

ІІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в школі є:

учні (вихованці);
керівники;
педагогічні працівники;
психологи, соціальні педагоги, бібліотекарі;
інші спеціалісти;
батьки або особи, які їх замінюють;
представники підприємств, установ, кооперативних, громадських організацій, фондів, асоціацій, які беруть участь у навчально-виховній роботі.

3.2.  Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права і обов’язки визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими актами законодавства України, цим статутом, правилами внутрішнього трудового розпорядку школи.

3.3. Учні (вихованці) школи мають гарантоване державою право на:

доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти у державному та комунальному загальноосвітньому навчальному закладі;
вибір певного загальноосвітнього навчального закладу, форми навчання, предметів варіативної складової навчального плану, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;
переатестацію з навчальних предметів;
безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою школи;
участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
участь у органах громадського самоврядування школи;
вільне вираження поглядів, переконань;
участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців);
участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність, та інші права;
на безкоштовне регулярне підвезення до школи і зі школи рейсовим транспортом або транспортом підприємств, установ та організацій.

3.4. Учні школи зобов’язані:

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти; підвищувати загальний культурний рівень;
дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку, Кодексу учня, затвердженого радою школи;
брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
бережно ставитися до державного, громадського і особистого майна;
дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
бути дисциплінованим в школі і поза нею;
брати участь у суспільному житті класу, школи;
не приносити до школи зайвих речей;
відвідувати щоденно школу;
з’являтися своєчасно на заняття;
постійно носити учнівську форму;
брати участь у чергуванні по класу, школі, їдальні, на вечорах, ранках;
на уроках фізкультури бути в спортивній формі;
підтримувати чистоту і порядок в приміщенні і на території школи, прибирати закріплену територію;
зачіски дівчат і хлопців (1-11 (12) класів) повинні бути скромними, акуратними, для хлопців довжина волосся не повинна перевищувати 3 см;
дотримуватися правил особистої гігієни.

3.5. Учні школи залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці відповідно до статуту і правил внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, норм і правил особистої гігієни та охорони здоров’я.
3.6. Педагогічними працівниками школи можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.
3.7. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.
3.8. Педагогічні працівники школи мають право:

-    захист професійної честі, гідності;

самостійно обирати форми, методи, засоби навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я учнів;
брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів та інших органів самоврядування школи, заходах пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;
проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
вносити пропозиції керівництву школи і органам управління освітою щодо поліпшення навчально-виховної роботи;
позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;
участь в роботі органів громадського самоврядування школи;
підвищення кваліфікації, перепідготовку;
отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України;
на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

3.9. Педагогічні працівники школи зобов’язані:

забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм, дотримуючись вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;
сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
сприяти зростанню іміджу школи;
утверджувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;
захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;
постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру, виконувати статут школи, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
виконувати накази і розпорядження директора школи, органів управління освітою;
брати участь у роботі педагогічної ради, ради школи, піклувальної ради.

3.10. Директор школи призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками. їхні права і обов’язки визначаються нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього трудового розпорядку та статутом школи.

3.11. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.

3.12. Директор і педагогічні працівники школи підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України.

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання «старший учитель», «учитель (вихователь) – методист», «педагог-організатор-методист» та інші.

3.13. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників школи й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.
3.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього трудового розпорядку школи, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.
3.15. Права і обов’язки інженерно-технічних працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку школи.
3.16. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
звертатися до органів управління освітою, директора школи і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності школи;
брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази школи;
на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського само­врядування школи та у відповідних державних органах.

3.17. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
виховувати в дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.18. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, школа може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.
3.19. Представники громадськості мають право:

-   обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в школі;

керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;
сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню школи;
проводити консультації для педагогічних працівників;

-    брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.20. Представники громадськості зобов’язані:

-    дотримуватися статуту школи, виконувати накази та розпорядження директора школи, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

IV. УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

4.1.  Управління школою здійснюється її засновником та відділом освіти райдержадміністрації.

Безпосереднє керівництво школою здійснює її директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше як 3 роки. Успішно пройшов атестацію керівних кадрів освіти у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

   Директор школи призначається на посаду і звільняється з посади відділом освіти в порядку, визначеному чинним законодавством, та з обов’язковим погодженням з районною радою. У міжсесійний період погодження на звільнення може бути надане розпорядженням голови районної ради з наступним затвердженням сесією районної ради.

    Питання погодження призначення на посаду та звільнення з посади директора школи проводиться за подання районної державної адміністрації.

    Призначення та звільнення заступників директора школи здійснюється районним відділом освіти за поданням директора школи.

4.2.  Вищим органом громадського самоврядування у школі є загальні збори (конференція) колективу, що скликаються не менше одного разу на рік. Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

працівників школи – зборами трудового колективу;
учнів школи II - III ступенів – класними зборами;
батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами. Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників школи – 20, учнів – 20, батьків і представників громадськості – 20.

   Термін їх повноважень становить 1 рік.

    Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. Право скликати збори (конференцію) мають голова ради школи, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор школи, засновник.

     Загальні збори (конференція):

обирають раду школи, її голову, встановлюють термін їх повноважень;
заслуховують звіт директора і голови ради школи;
розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності школи;
затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності школи;
приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.3. У період між загальними зборами (конференцією) діє рада школи.

4.3.1. Метою діяльності ради є:

сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу,  удосконалення навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази;
формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління школою;
розширення колегіальних форм управління школою;
підвищення ролі громадськості у вирішенні питан

Календар
«  Жовтень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Гаряча лінія 1
Гаряча лінія 2