Великобудищанська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів - Статут школи

Великобудищанська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Гадяцької районної ради Полтавської області

Меню сайту
Форма входу
Пошук

Статут школи

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Великобудищанська спеціалізована школа І-Ш ступенів Гадяцької районної ради Полтавської області (надалі - школа) є правонаступницею Великобудищанської загальноосвітньої сільськогосподарської середньої школи Гадяцького району Полтавської області.

1.2.Юридична адреса школи: вул. Жовтнева, 32

с. Великі Будища

Гадяцького району

Полтавської області, 37320

тел. (254) 56-1-40, 56-1-51.

1.3.Школа є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штамп, ідентифікаційний номер, бланки зі своєю назвою.

1.4.Засновником школи є Гадяцька районна рада. Засновник здійснює, фінансування школи, її матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює її статус та мікрорайон обов'язкового обслуговування, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування учнів. Школа безпосередньо підпорядковується відділу освіти Гадяцької райдержадміністрації.

1.5.Головною метою школи є забезпечення реалізації права громадян на загальну середню освіту, формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення, здобуття сільськогосподарських та робітничих професій, формування провідних засад дошкільного виховання через структурний підрозділ дитячий садок "Сонечко", а також створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.6.Головними завданнями школи є:

-забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

-виховання громадянина України;

-виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

-формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

-виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

-розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

-реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і сві­тоглядних переконань;

-виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших грома­дян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;

-створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

-створення умов для отримання сільськогосподарських та робітничих про­фесій, професії оператора комп'ютерного набору та інших.

1.7.Школа у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року №964, іншими законодавчими актами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, управління освіти і науки Полтав­ської облдержадміністрації, відділу освіти Гадяцької райдержадміністрації, рішеннями місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого са­моврядування та власним статутом.

1.8.Школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.

1.9.Школа несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

-безпечні умови освітньої діяльності;

-дотримання державних стандартів освіти;

-дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, вироб­ничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними уго­дами;

-дотримання фінансової дисципліни.

Випускники школи одержують документи про освіту встановленого зразка та свідоцтво про здобуття сільськогосподарських, робітничих та інших професій.

1.10.У школі визначена українська мова навчання і запроваджено поглиблене вивчення у 1 - 6 класах курсу "Довкілля" та англійської мови, 7-8 кла­сах курсу "Основи вибору професії", "Основи економіки". Допрофільна підготовка здійснюється у 8 - 9 класах з метою професійної орієнтації учнів, сприяння у виборі ними напрямку профільного навчання у старшій школі. Профільне навчання у 10 - 12 класах здійснюється за технологіч­ним напрямком.

1.11.Школа має право:

-користуватися пільгами, що передбачені державою;

-проходити в установленому порядку державну атестацію;

-визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником (засновником);

-визначати варіативну частину робочого навчального плану;

-в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

-визначати контингент учнів;

-спільно з вищими навчальними закладами, їх кафедрами або філіалами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експерементальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

-організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;

-створювати структурні підрозділи, формувати штатний розпис, встановлювати форми заробітної плати і матеріального заохочення в межах власного кошторису;

-використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

-запрошувати на роботу спеціалістів, у тому числі і закордонних, на договірних (контрактних) умовах;

-бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з чинним законодавством України та власним статутом;

-отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

-залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

-розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

-створювати на госпрозрахунковій основі суботні та недільні школи в Центрі творчих ініціатив, гуртки, секції, клуби, театри, студії, ансамблі, консультативні групи з різних навчальних предметів тощо;

-укладати договора з вищими навчальними закладами, установами, фірмами про співробітництво та створення спільних підприємств;

-організовувати і проводити на госпрозрахунковій основі конкурси, виставки, тематичні вечори, дискотеки, концерти, творчі зустрічі та брати участь в них;

-організовувати посередницьку та видавницьку діяльність;

-виконувати замовлення населення на послуги, пов'язані з доглядом малолітніх дітей, обслуговування пристарілих громадян, надання навчальних послуг на дому, прибирання приміщень тощо;

-організовувати торгівельну діяльність, пов'язану із забезпеченням учнів та населення підручниками, навчально-художньою літературою, навчальним знаряддям, шкільною формою тощо;

-виконувати науково-дослідні та інші роботи на замовлення підприємств, установ, організацій та громадян;

-організовувати екскурсійну діяльність як в Україні, так і за її межами, як самостійно, так і у відповідності до укладених угод з українськими чи міжнародними партнерами;

-отримувати фінансову та іншу підтримку туристично-пізнавальних програм для учнів та педагогів;

-проводити освітню діяльність, пов'язану з наданням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до кваліфікованих робітників (на рівні державних вимог);

-спрямовувати кошти загальноосвітнього закладу на будівництво або благоустрій соціально-побутових об'єктів;

-здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт на основі договорів підряду чи господарським способом за погодженням із засновником;

-встановлювати форму для учнів;

-об'єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ і організацій як в Україні, так і за її межами.

1.12.У школі встановлюється мережа класів, груп продовженого дня, факультативів, тощо на основі встановлених кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття загальної середньої освіти. При школі існує структурний підрозділ дитячий садок "Сонечко".

     У школі вводяться спецкурси та курси за вибором, що не суперечать чинному законодавству. Наповнюваність класів, груп, їх поділ на вивчення окремих предметів та курсів визначається робочим навчальним планом та рішенням органів управління освіти в межах виділеного бюджетного фінансування.

1.13.У складі школи створюються та функціонують методичні об'єднання: класних керівників, вчителів початкових класів, природничо-математичного циклу, гуманітарних дисциплін, технологічних дисциплін, дошкільного виховання; психологічна служба, первинна дитяча організація "Веселка". Крім державного прапора в школі може бути шкільний прапор, герб (форма, розмір затверджуються на раді школи) та гімн, які не суперечать Конституції України.

1.14.Медичне обслуговування учнів (вихованців) та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником (власником) і здійснюються Гадяцькою районною лікарнею.

1.15.Взаємовідносини школи з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

Календар
«  Грудень 2016  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031