Великобудищанська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Гадяцької районної ради Полтавської області

Меню сайту
Форма входу
Пошук

Початкових класів

Методична робота в школі проводиться згідно Положення Міністерства освіти і науки України та на основі діагносту-вання
Педагогічний колектив школи працює над проблемами:
навчальна «Активізація навчальної діяльності, розвиток творчих здібностей і навиків самостійної роботи учнів на уроках. Свідомий вибір професії – самостійність, твор¬чість в умовах ринкових відносин»;
виховна «Формування системи життєвих цінностей та від-повідальної поведінки учнівської молоді. Активізація роботи з батьківською громадськістю. Національно-патріотичне виховання»
Методоб'єднання вчителів та вихователів початкових класів працює над проблемою «Активізація пізнавальної діяльнос¬ті учнів початкових класів»
Керівник м/о вчителів та вихователів початкових класів –Деркач Катерина Яківна


 
Аналіз роботи
методов'єднання вчителів та вихователів початкових класів
за 2009- 2010 н.р.

  Члени методоб'єднання вчителів та вихователів початкових класів у 2009 – 2010 н.р. працювали над проблемою «Активізація пізнавальної діяльності уч¬нів початкових класів». Було проведено 4 засідання методоб'єднання. На них розгля-нуто такі питання:
■ Обговорення та затвердження плану роботи м/о на 2010 - 2011 н.р.;
■ Вивчення навчальних програм, інструктивно-методичних листів МОН України;
■ Особливості навчально-виховного процесу в початкових класах у 2010- 2011 н. р.;
■ Опрацювання методичних рекомендацій щодо оформлення результатів навча-льних досягнеь учнів у класному журналі;
■ «Виховний потенціал текстів букваря – першої навчальної книги з рідної мови» (Деркач К.Я.);
■ «Формування якостей читання як методична проблема» (Панченко A.M.);
■ «Особливості застосування інтерактивних технологій навчання на уроках ма-тематики» (Семенюта В.М.);
■ «Колір як засіб формування художньо-образного мистецтва учнів» (Строкань В. О.);
■ Огляд новин психолого-педагогічної та методичної літератури .проводився ана-ліз якості знань, умінь і навичок, їх вихованість, труднощі під час опанування на-вчального матеріалу, підбиралися тексти підсумкових контрольних робіт з украї-нської мови та математики у 2-3 класах матеріали на ДПА з української мови, ма-тематики та читання у 4 класі.
  На засіданнях були проведені педагогічні читання В. О. Сухомлинського, де члени м/о підготували доповіді: «Уроки мислення серед природи у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського» (Семенюта В, М.); «В.О. Сухомлинський про роль учителя у вихованні моральних цінностей учнів» (Панченко А. М.) 
  Кожен член м/о працював над обраною проблемою. З метою оптимізації на-вчально-виховного процесу вчителі провели відкриті уроки:

■ «Вправи на вживання великої букви у назвах міст, сіл, вулиць і річок» (Урок читання в 2 класі. Учитель Панченко A.M.);
■ «Закріплення складу чисел в межах 10. Розв’язування прикладів та задач». (Урок математики у 1класі. Учитель Деркач К.Я.);
■ «Щасливе місце на землі» (Урок довкілля в 4 класі. Учитель Се¬менюта В.М.)
 Члени м/о провели відкриті виховні години у клубі «Світлячок»:
«Життя у кожного одне і його треба берегти» (Деркач К.Я.); «Не дивна річ, що в хаті піч, дивно було б якби її не було»(Строкань В.О.); «Осінь життя»(Панченко А. М.) Семенюта В. М. підготувала і провела відкриту виховну годину «Буду я природі другом» та пізнавально-інформаційну хвилину «Новий рік крокує по пла-неті». 
  Всі члени м/о працювали над випуском методичного журналу «Самоосвіта» та газети «Пізнайко», брали участь у проведенні тижня початкових класів, готували роботи на ярмарок педтехнологій.
  Аналіз роботи вчителів початкових класів показав, що вчителі постійно підви-щують свій науково-теоретичний і методичний рівень викладання навча¬льних предметів, посилилась увага до виховної та розвивальної функцій на¬вчання, до пошуків ефективних, інтерактивних форм і методів навчання. Вчи¬телі постійно знайомилися з новинами педагогічної літератури, ППД, викорис¬товуючи їх в своїй роботі.
  Проте, як показав аналіз проведених уроків, члени м/о не в повній мірі за¬стосовують методику формування пізнавальної активності учнів на уроках, ін¬тересу до знань, не завжди вдало поєднують та практикують різні форми і ме¬тоди навчальної роботи на уроках, зокрема із слабкими та обдарованими учня¬ми.
  Тому м/о вчителів та вихователів початкових класів 2010 - 2011 н.р. буде пра-цювати над проблемою «Активізація пізнавальної діяльності учнів початко¬вих класів» і ставить такі завдання:
1) Послідовно впроваджувати у своїй роботі ППД та нові педтехнології.
2) Підвищувати ефективність та якість кожного уроку та виховного заходу.
3) Поповнювати класи-кабінети наочністю, роздатковим матеріалом.
4) Взяти участь у підготовці і проведенні тижня початкових класів.
5) Представити роботи на ярмарок педтехнології.
6) Посилити увагу до роботи з обдарованими і слабо встигаючими учнями.
7) Випустити згідно графіка журнал «Самоосвіта».
 

Організація самоосвіти
 вчителів методоб'єднання

1. Кожен член методичного об'єднання повинен си¬стематично працювати над удосконаленням сво¬го фахо-вого рівня, над підвищенням свого інтеле¬кту, над підви-щення свого розумового розвитку, над розширенням кру-гозору, прагнути до оволо¬діння сучасними методами ви-кладання та вихо¬вання підростаючого покоління.
2. Постійно знайомитися і творчо використовува¬ти ма-теріали фахових журналів, газет «Освіта», «Освіта України», «Початкова освіта», «Розка¬жіть онуку», «По-закласний час», «Бібліотека вчителя початкових класів», «Інформаційного збірника МО України», «Все для вчите-ля», актуа¬льних статей із журналів «Пост методика», та «Початкова школа».
3. Кожному члену методичного об'єднання протя¬гом на-вчального року поглиблено працювати над однією з про-блем, проводити відкриті уроки, вихо¬вні заходи.
4. Па засіданнях методичного об'єднання звітуватися про свою роботу, обмінюватися досвідом, набутими знання-ми.
5. Систематично проходити курсову перепідготов¬ку.
6. Брати участь у засіданнях шкільного та районно¬го методоб'єднань
Вивчення, узагальнення та впровадження ППД

№ п/п Зміст Термін виконання
8 Участь в ярмаркові педтехнологійІІ семестр
1Вивчення і реалізація основних положень нормативних і директивних документів про освітуПротягом року
2 Опрацювання новинок методичної літературиПротягом року
3 Творчі звіти вчителів, що атестуються Травень
4 Впровадження в навчально-виховний процес сучасних досягнень науки, ППД та інтерактивних технологійПротягом року
5П6роведення відкритих уроків та виховних заходівПротягом року
6 Організація взаємо відвідування уроків вчителями з обміну досвідом роботи з розвитку пізнавальних здібностей учнівПротягом року
7Участь у загальношкільному конкурсі «Учитель року» Грудень
.


ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН АТЕСТАЦІЇ ТА КУРСОВОЇ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ВЕЛИКОБУДИЩАНСЬКОІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ


№ п/п ПІБ учителя Спеціальність за дипломом Пед. стаж Категорія 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1Семенюта Валентина МикитівнаПед. і метод, поч. навчання27pВА-К--А
2Деркач Катерина ЯківнаПед. і метод, поч. навчання39рВ---КА-
3Панченко Алла МихайлівнаУкр..мова та літ., зар.л-раПКА----
4Строкань Валентина ОлексіївнаКерівник на-вчального за-кладу14р--КА---
.


ДАНІ ПРО ЧЛЕНІВ МЕТОДОБ'ЄДНАННЯ

№ п/п

 ПІБ учителяДата і рік  народження  Стаж Освіта Проблема навчальної роботиПроблема виховної роботи Вивчення ППД, його адреса Ярмарок педтехнологій 
 1 Семенюта Валентина Микитівна26.10.6127 р. В  Використання матеріалів народознавства та краєзнавства на уроках довкілля Екологічне виховання учнів

Використання матеріалів краєзнавства та народознавства на уроках та в позаурочний час.

Бойко М.І., м. Котельва, сш №3 

 
 2 Деркач Катерина Яківна 01.12.52 39 р. В Ігри як елемент пізнавальної діяльності шестирічок Спілкування та співробітництво учнів - один з головних принципів формування особистості Диференційований підхід до навчальної діяльності учнів-шестирічок. Логачевська С.П., Балахівська сш Кіровоградська обл. 
 3 Панченко Алла Михайлівна 22.12.77 9 р. В Активізація пізнавальної та розумової діяльності молодших школярів на уроках української мови та читання Виховання культурних навичок Створення умов для гармонійного спілкування дітей у різновіковій групі. Смольникова Г., м. Київ 
 4 Строкань Валентина Олексіївна 10.09.72 14 р. В Розвиток мислення та творчих здвбностей молодших школярів на уроках художньої праці та художнього мистецтва Морально-естетичне виховання дітей шкільного віку Розвиток творчих здібностей учнів. Шильцова А.М., м. Хорол сш №2 


Діагностична карта вчителів початкових класів

               - дуже добре       - задовільно

              - добре      - погано № п/пПІБ учителя Клас  Вміння організовувати класний колективВміння правильно планувати виховну роботу Співробітництво з органами учнівського самоврядування Формування навичок культури поведінки Вміння провести батьківські збори Вміннянадати дієву допомогу дитячим об'єднанням Вміння вивчити індивідуальні можливості учня Робота з батьками Організація морального виховання учнів Вміння налагодити контакт з неблагополучними сім'ями Організація дозвілля Вміння виявити рівень вихованості учнів класу 
 1 Семенюта В.М. 2            
 2 Деркач К.Я. 1            
 3

 Панченко А.М.

 4            
 4 Строкань В.О. 3            


Далі
Календар
«  Жовтень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Гаряча лінія 1
Гаряча лінія 2