Великобудищанська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Гадяцької районної ради Полтавської області

Меню сайту
Форма входу
Пошук

На допомогу батькам

ПІДГОТОВКА ДО ЗНО

АБО ЯК ЗАПОБІГТИ СТРЕСУ ПЕРЕД ТЕСТУВАННЯМ

А.О. Золотоверх, практичний психолог

Великобудищанської  спеціалізованої

школи І – ІІІ ступенів

    МЕТА: формувати у школярів емоційно-позитивне ставлення до складання тестів, навички саморегуляції в напружених ситу­аціях, розвивати вміння організувати само­освітню діяльність у період підготовки до тестування.

ХІД  ЗАНЯТТЯ

I.  Вступне слово психолога

     Тестування — це процедура застосування тестів на практиці. Часто найбільшою про­блемою в ситуації складання тестів постають наші хвилювання. Гормон, який виділяється в момент, коли людина відчуває страх, впли­ває на пам'ять. Це може бути причиною того, що деякі учні на іспитах повністю за­бувають вивчений матеріал.

     Однак хоча цей гормон майже не піддається виливу, «управу» можна знайти й на нього. Навички емоційної саморегуляції, інформа­ція з оптимальної підготовки поведінки під час тестування — це питання, яким присвяче­на наша сьогоднішня зустріч. Вони зможуть полегшити тягар ударів тестування по вашій нервовій системі та допомогти досягти успіху.

II. Вправа «Асоціації»

Робота в колі

     Зверніться до вашої підсвідомості — назвіть слова-образи, які виникають у вас, коли ви думаєте про тестування. (Асоціації учнів за­писуються на дошці.)

III. Розповідь психолога

    Як бачимо, ваші асоціації, пов'язані з триво­гами, невпевненістю у своїх силах, баченням тестування як боротьби між могутнім та грізним тестом з однієї сторони та слабким учнем, тобто вами, з іншої. Дуже важливо змінити цей настрій на конструктивний, спрямований на плідну підготовку до тестування та успіх у його проходженні. Існує кілька способів досягти цього.

     Для того щоб змінити своє самопочуття на тестуванні від тривоги до впевненості спро­буйте створити у своїй підсвідомості образ успіху: чітко уявляйте його.

      У день тестування можна уявити себе туго стягнутою пружиною, у якій спресовані ваші знання, здібності, ваша праця. Залишається в потрібний момент все це звільнити.

Якщо ваші хвилювання заважають вам, уявіть, що вам потрібно переконати вашо­го друга, що тестування — це лише іспит, знайдіть слова для аргументованої критики панічних думок.

 IV. Практична вправа

Спробуйте переконати себе за такою схемою:

 

Я успішно складу всі тести

тому, що...

Я успішно складу всі тести

навіть якщо...

Я успішно складу всі тести

не зважаючи на...

Я успішно складу всі тести

так, що...

Я успішно складу всі тести

завдяки...

Я успішно складу всі тести

так само, як і...

Я успішно складу всі тести

разом з...

Я успішно складу всі тести

спираючись на...

Я успішно складу всі тести

бо прагну...

    Можливо, ці висловлювання стануть ді­євою формулою вашого оптимістичного конструктивного настрою у підготовці до тестування.

V. Складання пам'ятки «Як найкраще запам'ятовувати матеріал?»

Робота в групах

     Розподіл учасників на чотири групи за по­зитивними асоціаціями, наприклад: повто­рення, цікаве запитання, добрий учитель, гарна оцінка тощо. Групи отримують тексти, розрізані на частини.

     Завдання. Якнайшвидше зібрати текст, про­читати та стисло сформулювати рекоменда­ції «Як найкраще запам'ятовувати матері­ал?», доповнюючи їх своїми вдалими при­кладами.

Як найкраще запам'ятовувати матеріал

1.Магічна сімка

     Ви ніколи не замислювалися, чому в давни­ну число «сім» було популярним і оточеним таємничім ореолом? Чому, скажімо, перш ніж відрізати, треба «сім разів відміряти» і чому саме «семеро одного не чекають». А ще було сім давньогрецьких мудреців, сім чудес світу. Та й семиденний тиждень навряд чи випадковий...

Психологи розкрили секрет «магічної сімки». Виявляється, такий у середньому обсяг нашої пам'яті. За умови одночасного сприймання вона здатна утримати і потім відтворити в середньому сім об'єктів. Причому сім літер запам'ятовується не легше, ніж сім слів і навіть сім фраз.

     Тому, якщо обсяг матеріалу, котрий треба запам'ятати, дуже великий, краще поділити його на змістові уривки, прагнучи, щоб їх було не більше семи. Ще один висновок з цього правила: змістовні частини матеріалу треба збільшувати і узагальнювати, переда­ючи головну думку однією фразою.

     Адже для запам'ятовування одного речення, однієї думки, в яких міститься зміст двосторінкового  тексту та для запам'ятовування саме такого тексту потрібні порівняно од­накові обсяги пам'яті. Ось що писав з цього приводу американський психолог Міллер, який відкрив це явище: «Це схоже на те, коли б вам довелося носити ваші гроші в га­манці, який може вмістити тільки сім монет. Гаманцеві байдуже, чи будуть ці монети пен­сами чи срібними доларами».

2.Шукайте зв'язки

Любителі детективів знають, що досвідче­ний сищик не поспішає одягати наручники на рядового члена банди. Значно важли­віше виявити зв'язки злочинця, виявити ватажків.

Іншими словами, серед другорядного треба ви­явити найголовніше. Через те не слід поспішати щоб там не було запам'ятати складний текст, не розібравшись у його внутрішніх зв'язках, не зро­зумівши ходу міркувань автора.

У матеріалі можуть бути такі зв'язки:

а)   змістові: текст, у якому одна думка ло­гічно визначає іншу, що йде за нею, запам'ятовується порівняно легко. Че­рез це із самого початку постарайтеся зрозуміти зміст тексту, побачити логічні зв'язки між абзацами, параграфами та розділами;

б)   структурні: психологічні експерименти показали, що під час запам'ятовування
логічно не пов'язаних між собою слів (термінів, іноземних слів) важливе значення
має їх розміщення на аркуші, об'єднання
в групи (наприклад цифру у номері телефону) і навіть у якісь фігури. Підкреслюй­те, обводьте потрібне, робіть скорочення,
групуйте слова, які починаються з однієї літери.

3. Використовуйте асоціації

Прийоми довільного запам'ятовування мож­на поділити на дві групи:

а)   побудовані на виявленні внутрішніх зв'язків, які є в матеріалі, що запам'я­товується;

б)   побудовані на внесенні ззовні в матеріал, що запам'ятовується, штучних зв'язків.

     Останні називають мнемонічними і засто­совують тоді, коли важко виявити внутріш­ню структуру матеріалу. Розгляньмо два мнемонічні прийоми: локальної прив'язки і словесних посередників. Метод локальної прив'язки або «метод місць», полягає в по­будові для кількох об'єктів, що запам'ято­вуються, другого ряду — опорного, який складається з добре знайомих об'єктів або таких, що легко запам'ятовуються. Послі­довність об'єктів в опорному ряду організо­вана так, що жорстко визначено порядок їх переліку. На практиці таким опорним рядом може бути послідовність кімнат у квартирі, будинків на вулиці тощо.

     Людина спочатку заучує опор­ний ряд, а потім використовує його елементи, щоб зіставити з ними елементи ряду, який тре­ба запам'ятати.

     Такий спосіб полегшення запам'ятовування давній — йому понад дві тисячі років; є на­віть легенда про те, як він виник. Одного разу поет Сімонід був у гостях. Раптом його викликали у невідкладній справі. Як тільки він вийшов за поріг будинку, стався потуж­ний підземний поштовх, будинок, де він щойно бенкетував, розвалився, і всі гості ви­явилися похованими під уламками. Родичі не могли розпізнати нікого із загиблих. Тоді Сімонід подумки уявив план приміщення, де приходив банкет. Відразу в його пам'яті ожила картина, він згадав, де хто сидів, і вказав, які останки кому належали. Відомо, що згодом систему локальної прив'язки ви­користовували Цицерон, Джордано Бруно та багато інших видатних людей.

     Отже, якщо в матеріалі, що завчається, мало внутрішніх зв'язків — подивіться навколо. Уявивши в пам'яті обстановку, в якій ви вчили матеріал, ви пригадаєте і його, тому що одержані враження мають властивість відновлювати одне одне.

VI. Рекомендації «Як повторювати навчальний матеріал»

    Що краще — ще раз прочитати текст чи спробувати переказати його своїми сло­вами?

     В одному експерименті, присвяченому ви­вченню пам'яті, студентів поділити на чо­тири групи. У першій уривок тексту читали двічі і двічі переказували, у четвертій — тіль­ки раз і тричі переказали.

     Зміст тексту найкраще запам'ятали студенти четвертої групи, найгірше — першої.

Отже, переказ тексту своїми словами сприяє кращому його запам'ятовуванню, ніж ба­гаторазове читання, оскільки це активна організована робота.

     Узагалі будь-яка аналітична ро­бота з текстом сприяє кращо­му його запам'ятовуванню. Це може бути перекомпонування матеріалу, знаходження пара­доксальних формулювань для нього, залучення контрастного фону чи матеріалу тощо.

    Групи доповідають, коментують, порівню­ють з наступним висновком: «Великий текст потрібно розділити не більше ніж на сім час­тин, пов'язати їх між собою, виділити опори (слова і думки, що стоять за ними) і завчити їх, повторюючи за наведеною схемою».

 VII. Підбиття підсумків

       Учні по-черзі говорять, що їм сподобалося під час за­няття, а що ні; про що б вони хотіли ще дізнатися ще з цієї теми.

Календар
«  Жовтень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Гаряча лінія 1
Гаряча лінія 2